Publication

You Are Here: Home / Publication
Capital Plan

Capital Plan of EDBL


Annual Report

2nd Annual Report


8th Annual Report


9th Annual Report


10th Annual Report


11th Annual Report


12th Annual Report

Quarterly Report

FY 2071/72 – Unaudited Financial Results 1st Quarter- 2071 Aswin End


FY 2071/72 – Unaudited Financial Results 2nd Quarter- 2071 Poush End


FY 2071/72 – Unaudited Financial Results 3rd Quarter- 2071 Chaitra End


FY 2071/72 – Unaudited Financial Results 4th Quarter- 2072 Ashadh End


FY 2072/73 – Unaudited Financial Results 1st Quarter- 2072 Aswin End


FY 2072/73 – Unaudited Financial Results 2nd Quarter- 2072 Poush End


FY 2072/73 – Unaudited Financial Results 3rd Quarter- 2072 Chaitra End


FY 2072/73 – Unaudited Financial Results 4th Quarter- 2073 Ashadh End


FY-2073/74 – Unaudited Financial Results 1st Quarter 2073 Aswin End


FY-2073/74 – Unaudited Financial Results 2nd Quarter 2073 Paush End


FY-2073/74 – Unaudited Financial Results 3rd Quarter 2073 Chaitra End


FY-2073/74 – Unaudited Financial Results 4th Quarter 2074 Ashadh End


FY-2074/75 – Unaudited Financial Results 1st Quarter 2074 Aswin End


FY-2074/75 – Unaudited Financial Results 2nd Quarter 2074 Paush End

AGM Related (वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी)

 

  11th AGM Related (एघाराैं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी)

AGM Notice


AGM Booklet


Election Program


नेपाल राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशन नं. ४(१) (घ) बमोजिम एघारौं वार्षिक साधारणसभाबाट पारित आ.ब. २०७२/७३ को वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब तथा अन्य विवरणहरु सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित ।

  12th AGM Related (बाह्रौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी)

AGM Notice


AGM Booklet


Election Program


नेपाल राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशन नं. ४(१) (घ) बमोजिम एघारौं वार्षिक साधारणसभाबाट पारित आ.ब. २०७३/७४ को वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब तथा अन्य विवरणहरु सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित ।

 

Information Right (सूचनाको हक)

Information Right- From Baisakh2073 to Ashadh 2073 – Published on 2016/08/10 in Annapurna National Daily Page No. Kha (Artha)


Information Right- From Shrawan 2073 to Aswin 2073 – Published on 2016/11/10 in Purwanchal National Daily


Information Right- From Kartik 2073 to Poush 2073 – Published on 2017/02/10 in Pratidin Daily


Information Right- From Magh 2073 to Chaitra 2073 – Published on 2017/04/29 in Janasamsad Daily


Information Right- From Baisakh 2074 to Ashadh 2074 – Published on 2017/08/01 in Bibechana Daily


Information Right- From Shrawan 2074 to Aswin 2074 – Published on 2017/11/10 in Mechi Times Daily

Format for Promoter Share to Public Share Conversion (संस्थापक शेयरबाट सर्वसाधारण शेयरमा परिवर्तन गर्ने ढाँचा)

Format for Promoter Share to Public Share Conversion