MonthsBase Rate (%)
Shrawan 207611.00
Bhadra 207610.96
Ashwin 207610.61
Kartik 207610.33
Mangsir 207610.70
Poush 207610.64
Magh 207611.09
Falgun 207610.77
Chaitra 207610.61
Baisakh 20779.96
Jestha 20779.06